Documentació per les gestions amb els punts de servei

PROVISIONAL D'OBRES:

 1. Llicència d'obres vigent emesa per l'Ajuntament.
 2. Certificat de compliment de distàncies reglamentàries d'obres/construccions a línies elèctriques.
 3. Certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió segellat pels serveis territorials d'indústria.
 4. CIF,NIF o Passaport. Si el client és una empresa, cal presentar el poder notarial o l'autorització corresponent.
 5. Compte corrent per a la domiciliació de les factures.
 6. Escriptura de constitució, en cas de societats.

Alta d'un comptador / nou subministrament elèctric:

PER UN HABITATGE:

 1. Cèdul·la d'habitabilitat o qualificació definitiva HPO (Habitatge de Protecció Oficial)
 2. CIF,NIF o passaport. Si el client és una empresa, cal presentar el poder notarial o l'autorització corresponent.
 3. Compte corrent per a la domiciliació de les factures.
 4. Llicència de primera ocupació per a subministraments en edificis de nova construcció.
 5. Referència cadastral de l'immoble (Escriptura, Impost IBI...)
 6. Títol just: escriptura de propietat, contracte d'acreditació, document de compravenda,…

1º Ocupació (Nou): 
 Certificat d'instalació elèctrica de baixa tensió(CIEBT), segellat pels serveis territorials d'Indústria.
2º Ocupació:

Butlletí de reconeixement si la baixa anterior és inferior a un any. En cas contrari, acta d'inspecció o CIEBT segellat pels serveis territorials d'Indústria.

PER A LOCALS I ZONES COMUNES:

 1. En cas de ser de primera ocupació, certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió (CIEBT) segellat pels serveis territorials d'Indústria.
 2. En cas de ser de segona ocupació, butlletí de reconeixement si la baixa anterior és inferior a un any i la potència inferior a 20 KW. En cas contrari, o si es tracta d'un local de concurrència pública, CIEBT segellat pels serveis territorials d'Indústria.
 3. CIF,NIF o passaport. Si el client és una empresa, cal presentar el poder notarial o l'autorització corresponent.
 4. Compte corrent per a la domiciliació de les factures.
 5. Llicència de primera ocupació per a subministraments en edificis de nova construcció.
 6. Referència cadastral de l'immoble (Escriptura, Impost IBI...)
 7. Escriptura de constitució en cas de societats i, si és una comunitat, acta de constitució.

BAIXA D'UN COMPTADOR:

 1. CIF, NIF o passaport. Si el client és una empresa, cal presentar el poder notarial o l'autorització corresponent.
 2. Còpia de la factura de la llum

AMPLIACIONS O REDUCCIONS DE POTÈNCIA:

 1. CIF, NIF o passaport. Si el client és una empresa, cal presentar el poder notarial o l'autorització corresponent.
 2. Còpia de la factura de la llum
 3. Si es tracta d'un augment de potència, canvi de tensió o activitat, CIEBT segellat pels serveis territorials d'Indústria. S'accepta el butlletí de reconeixement per a ampliacions inferiors al 50% de la potència màxima admissible i sempre que la potència sigui inferior a 20 KW.
 4. No cal presentar documentació tècnica en les reduccions ni en les ampliacions si no superen la potència màxima admissible.

CANVIS DE NOM DEL TITULAR:

 1. CIF,NIF o passaport. Si el client és una empresa, cal presentar el poder notarial o l'autorització corresponent.
 2. Compte corrent per la domiciliació de les factures.
 3. Títol just: escriptura de propietat, contracte d'arrendament, document de compravenda,…
 4. Escriptura de constitució, en cas de societats.
 5. En cas de subrogació per defunció, cal lliurar-ne el justificant.
 6. No cal presentar documentació tècnica si no es modifica l'activitat ni la instal·lació i el contracte té una antiguitat inferior a 20 anys. En cas contrari, és necessari un butlletí de reconeixement.

INSTAL·LADOR AUTORITZAT EN BT
CATEGORIA IBTB
REIE - 00-5005946
Inscrit el registre corresponent de la Generalitat de Catalunya

INSTAL·LADOR AUTORITZAT EN TELECOMUNICACIONS
CATEGORIA A

RITC - 23146
Inscrit el registre corresponent de la Generalitat de Catalunya


 

Tel. 620 42 60 18 Email: electricitat@xandri.es