D’acord amb la nova llei aprovada pel Govern espanyol, les empreses comercialitzadores disposen d’un nou model de factura que ofereix més informació sobre el consum.

Principals novetats que incorpora:

 • El tipus de contracte (modalitat de contractació)
 • El tipus de comptador (intel·ligent o no)
 • Informació detallada del consum
 • Informació per als consumidors sobre on adreçar-se en cas de dubtes, reclamacions, etc.
 • Els conceptes als quals es destina l’import de la factura

Principals conceptes que inclou la nova factura:

 

 1. Terme fix de potència. Quantitat fixa a pagar mensualment a la companyia elèctrica independentment de l’energia consumida. Inclou la garantia de connexió a la potència especificada en el contracte. El seu cost màxim (preu del kW) està regulat pel Govern de l’Estat espanyol, tot i que les empreses poden oferir descomptes. 

  Es calcula de la manera següent: [kW contractats] x [preu del kW] x [dies de facturació].
   
 2. Terme d’energia. Quantitat variable a pagar mensualment per l’energia consumida durant el període de temps indicat en la factura i d’acord amb el preu de mercat. Si s’opta per la tarifa fixa a 12 mesos, el preu del kWh serà el mateix cada mes.

  El preu de l’energia consumida es calcula de la manera següent: [kWh consumits] x [preu del kWh].
   
 3. Impost sobre l’electricitat. Impost especial determinat per llei al tipus del 4,864% que s’aplica sobre el terme fix de potència i sobre el terme d’energia i es multiplica pel coeficient 1,05113 [(terme fix de potència + terme d’energia) x coeficient] x [tipus impositiu].
   
 4. Lloguer dels equips de mesura. Preu del lloguer mensual, sempre que no en sigueu propietaris. El seu cost també està regulat pel Govern de l’Estat espanyol. 

  Es calcula de la manera següent: [preu del lloguer per dia] x [dies de facturació].
   
 5. Impost aplicat. Impost del valor afegit (21% d’IVA) sobre la suma dels conceptes anterior

INSTAL·LADOR AUTORITZAT EN BT
CATEGORIA IBTB
REIE - 00-5005946
Inscrit el registre corresponent de la Generalitat de Catalunya

INSTAL·LADOR AUTORITZAT EN TELECOMUNICACIONS
CATEGORIA A

RITC - 23146
Inscrit el registre corresponent de la Generalitat de Catalunya


 

Tel. 620 42 60 18 Email: electricitat@xandri.es