Blog - Reduir la factura elèctrica

 

En la factura elèctrica apareixen diferents conceptes.

  • Terme fix de potència: és la quantitat fixa a pagar a la companyia elèctrica, el seu cost depèn de la potència contractada.
  • Terme d'energia: quantitat variable a pagar per l'energia consumida.
  • Impost sobre electricitat: Impost especial determinat per llei al tipus del 4,864%
  • Lloguer dels equips de mesura: preu del lloguer mensual, sempre que no en sigueu propietaris.
  • IVA: Impost del valor afegit (21% d'IVA)

Un dels punts més importants de la factura és el terme de potència, ja que és el punt on podem reduir el cost final de la factura. En molts habitatges tenen un terme massa elevat, pagant per una potència que no s'utilitza.

 

Per entendre millor que és el terme fix o podem explicar que se la potència màxima que podem arribar a consumir simultàniament.

 

Per exemple, si en una casa els aparells de més potencia, són el forn i la placa de cocció i les utilitzem alhora amb una potència de 1500w i 2300w respectivament la potència que estarem consumint simultàniament és de 3800w mes un petit marge per il·luminació i petits electrodomèstics podem contractar 4600w (4.6kw).

 

El següent punt, el terme d'energia el podem reduir de diferents formes.

  • Canviar tota la il·luminació a bombetes LED poden estalviar un 85% en el seu consum, i en el manteniment, ja que tenen una vida útil de més de 25.000 h.
  • Electrodomèstics de classe A+ o superior.
  • Eliminar el stand by o consum fantasma

 

Per més informació visiteu el següent enllaç Energia elèctrica

Escribir comentario

Comentarios: 0

INSTAL·LADOR AUTORITZAT EN BT
CATEGORIA IBTB
REIE - 00-5005946
Inscrit el registre corresponent de la Generalitat de Catalunya

INSTAL·LADOR AUTORITZAT EN TELECOMUNICACIONS
CATEGORIA A

RITC - 23146
Inscrit el registre corresponent de la Generalitat de Catalunya


 

Tel. 620 42 60 18 Email: electricitat@xandri.es